ORZECZNICTWO

O ustalenie stopnia niepełnosprawności można ubiegać się w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Daleka 11a
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 0 22  724 15 70 , 0 22  724 09 05

OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O USTALENIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
LUB STOPNIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

  1. Zgodnie z Rozporządzeniem MGPiPS z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności osoba ubiegająca się o orzeczenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności składa w Powiatowym zespole w Grodzisku Mazowieckim:
   • wniosek
   • zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana
   • inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływa na ustalenie niepełnosprawności
  2. W przypadku osób ze schorzeniami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami sprawności intelektualnej, niezbędne jest załączenie do wniosku opinii psychologicznej zawierającej wyniki uzyskane w teście inteligencji
   • IQ (iloraz inteligencji) w skali pełnej słownej i bezsłownej
   • Psychogram
   • Opis przebiegu badania

Załączniki:

Dzieci: