PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE

 

ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE 

Osoba niepełnosprawna, która ubiega się o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze powinna złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wniosek o przyznanie dofinansowania wraz z niezbędnymi załącznikami wyszczególnionymi we wniosku.

Podstawą do ubiegania się o dofinansowanie jest aktualne orzeczenie o znacznym, umiarkowanym bądź lekkim stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne (oryginał do wglądu);

UWAGA: Orzeczenia KRUS wydane po 01 stycznia 1998 r. nie podlegają przełożeniu na stopnie niepełnosprawności i nie uprawniają do ubiegania się o dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

O dofinansowanie ze środków Funduszu mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

  • 50 % przeciętnego wynagrodzenia, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

  • do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
  • do 150 % sumy kwoty limitu wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Druki do pobrania:

Wniosek – zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Oświadczenie o dochodach