TURNUSY REHABILITACYJNE

 

TURNUSY REHABILITACYJNE 

Osoba niepełnosprawna, która ubiega się o dofinansowanie powinna złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wniosek o przyznanie dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wraz z niezbędnym załącznikami:

kopią aktualnego orzeczenia o znacznym, umiarkowanym bądź lekkim stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenia równoważnego (oryginał do wglądu);

oświadczeniem o dochodach (netto) wnioskodawcy w przeliczeniu na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek.

UWAGA: Orzeczenia KRUS wydane po 01 stycznia 1998 r. nie podlegają przełożeniu na stopnie niepełnosprawności i nie uprawniają do ubiegania się o dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Turnusy mogą być organizowane przez organizatorów i ośrodki, które uzyskały wpis do rejestru prowadzonego przez wojewodę.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie może przyznać dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osobie niepełnosprawnej, jak również opiekunowi jeżeli lekarz kierujący osobę niepełnosprawną na turnus w skierowaniu na turnus (załącznik do wniosku) wyraźnie zaleci uczestnictwo opiekuna.

Wysokość dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wynosi:

  • 30% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej do 16 roku życia, osoby niepełnosprawnej w wieku 16 – 24 lat uczącej się i niepracującej;
  • 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
  • 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;
  • 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności;
  • 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Druki do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie na turnus rehabilitacyjny
Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny
Oświadczenie o dochodach
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Informacja o stanie zdrowia