Szkolenia PRIDE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

ZAPRASZA NA SZKOLENIE PRIDE DLA KANDYDATÓW
DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ

Rekrutacja rozpocznie się we wrześniu br.

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: grudzień 2018r.

Planowany termin zakończenia szkolenia: marzec 2019r.

Osoba decydująca się na przystąpienie do szkolenia składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim następujące dokumenty
zgodnie z art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: 

1) pisemny wniosek, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1, 

2) zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zawierające zapis „brak przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka”,

3) zaświadczenia o zatrudnieniu bądź dokument potwierdzający stałe źródło dochodu,

4)  analiza sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej wg druku załącznik nr 2 .                            

W uzasadnionych przypadkach PCPR może wymagać zaświadczeń od innych specjalistów wykluczających ograniczenia zdrowotne .

Po złożeniu dokumentów,  pracownicy Zespołu  Rodzinnej Pieczy Zastępczej udają się z wizytą do domu kandydatów w celu bliższego ich poznania
oraz ustalenia warunków bytowych i mieszkaniowych. Z wizyty sporządzana jest opinia, stanowiąca załącznik nr 3.

Psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeprowadza z kandydatami rozmowę oraz testy psychologiczne, na podstawie których  wydaje opinię o posiadaniu
predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Po zebraniu kompletu dokumentów, Zespół ds. kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze sporządza pisemną ocenę, zawierającą wnioski z przeprowadzonej analizy
sytuacji osobistej, majątkowej i rodzinnej załącznik nr 4.

Następnie na tej  podstawie Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej wydaje  akceptację w formie pisemnej załącznik nr 5, która przekazywana jest kandydatom i stanowi
podstawę do odbycia szkolenia.

Wszelkich informacji  osobom Zainteresowanym udzielają pracownicy Zespołu rodzinnej pieczy zastępczej pod nr. telefonu 22/ 733 72 56/57/58
lub osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Każdy człowiek szuka swego miejsca…

pragnie być kochanym…

i darzyć miłością osoby bliskie…

Dziecko – to mały człowiek, który czuje to samo, co każdy z nas.

Czasami jednak zdarza się tak, że miłości zabraknie …

a przecież pragnienia zostają te same.

Powstaje pytanie, jak pomóc dziecku,

które czeka na miłość, szuka swego miejsca, pragnie bliskości?

 

*****

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim cyklicznie (dwa razy w roku) prowadzi szkolenia dla kandydatów na opiekunów zastępczych.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim raz w tygodniu.

Na wszystkich etapach przygotowania kandydatów do pełnienia roli opiekunów zastępczych mówimy o zapewnieniu dziecku, które doświadczyło różnych kryzysów w rodzinie, bezpiecznych i prawidłowych warunków do rozwoju.

To odpowiedzialne zadanie spoczywa na trenerach, psychologach, pedagogach, a przede wszystkim na opiekunach zastępczych.

Od piętnastu już lat trenerzy naszego Centrum zapraszają wszystkich chętnych do współpracy w dziele pomocy dziecku i rodzinie. Temat cieszy się dużym zainteresowaniem, co oznacza, że żyjemy w środowisku ludzi życzliwych i otwartych.

Statystyki również dają pozytywny obraz naszej społeczności; w szkoleniach na przestrzeni tych kilkunastu lat uczestniczyło około 500 osób.

Dzisiaj pracujemy z 110 rodzinami zastępczymi i 173 dzieci w pieczy zastępczej.

 

Staramy się pomagać rodzicom naturalnym,

wspieramy ich dzieci – jeśli trzeba znajdujemy im bezpieczny – zastępczy dom.

 

Zawsze najważniejsze jest dziecko;

 jego prawidłowy rozwój, bezpieczne i trwałe więzi, jakie powstają na całe życie.

Program PRIDE

PRIDE: Rodzinna opieka zastępcza.

Jest to już IV wydanie podręcznika dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych, które od wydania z 2010 roku różni się w nieznacznym stopniu. Bowiem w 2010 roku zaszły największe zmiany w Programie PRIDE – program został rozszerzony do 12 sesji szkoleniowych, każda z nich została wzbogacona i uporządkowana, zgodnie z obowiązującymi (ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) rozwiązaniami prawnymi. W związku ze znacznym rozwojem wiedzy o wpływie więzi oraz separacji z opiekunami na rozwój dziecka, temat ten został podzielony na dwa spotkania szkoleniowe. Pojawiły się również treści dotyczące przygotowania rodziny kandydatów, w tym ich dzieci do przyjęcia nowego członka rodziny. Zwrócono szczególną uwagę na specjalne potrzeby dzieci, które mogą wynikać między innymi z ich wczesnych doświadczeń. Zwiększenie ilości godzin szkoleniowych umożliwia bardziej szczegółową analizę rodziny, lepsze przygotowanie do zmian w swoim środowisku oraz do trudności,  które mogą się pojawić po przyjęciu dziecka. Położono duży akcent na rolę pracy zespołowej, a także prawa uczestników do korzystania ze wsparcia (dotyczy to każdego etapu: od szkoleń, poprzez kwalifikację, funkcjonowanie rodziny aż do zakończenia usługi). Program PRIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza został zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej (decyzja DSR-I-5121-37-1-TU/13 z dnia 29 listopada 2013r.) do szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze (także zawodowe oraz prowadzących placówki rodzinne). Na mocy art. 227 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej program ten jest obowiązującym programem szkoleniowym dla rodzin zastępczych

                                          Decyzja 2010

48-1 48-22

Decyzja 2012

47-dec212 47-dec212cd

Decyzja 2013

47-dec201347-dec213_cd47-dec213cd2

47-ksiazka

Czym jest Program PRIDE?
Program PRIDE powstał na Uniwersytecie Illinois w Stanach Zjednoczonych we współpracy z Amerykańską Ligą Pomocy Dzieciom i 14 innymi instytucjami stanowymi. Jest wynikiem kilkunastoletnich starań i prac oraz doświadczeń tysięcy amerykańskich rodzin zastępczych           i adopcyjnych. Program został przetłumaczony na wiele języków i posługują się nim takie kraje jak: Szwecja, Finlandia, kraje Beneluksu, Węgry, Estonia, Słowacja, Ukraina i Rosja.  W Polsce Program PRIDE pojawił się w 1999 roku, a w roku 2003 została wydana I edycja Podręcznika przez Towarzystwo NASZ DOM. Następnie Program dynamicznie się rozwijał, został zaadaptowany do warunków polskich. Autorem pierwszej polskiej adaptacji jest Tomasz Polkowski, przewodniczący tej organizacji. Towarzystwo NASZ DOM posiada wyłączną licencję na posługiwanie się Programem PRIDE w Polsce. Program jest również zatwierdzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Polska wersja Programu PRIDE odpowiada potrzebom dzieci i rodzin w Polsce, a z danych statystycznych wynika,                                że jest najbardziej popularnym programem szkoleniowym w Polsce.

Co oznacza słowo „PRIDE”?
Słowo „PRIDE” (ang. duma) zostało utworzone od pierwszych liter angielskich słów:
PARENTS’ RESOURCE for INFORMATION DEVELOPMENT EDUCATION
(Źródła Informacji, Rozwoju i Edukacji dla Rodziców).
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku wprowadziła wymóg prowadzenia osobnych szkoleń dla kandydatów na opiekunów zastępczych i kandydatów na rodziców adopcyjnych. Dotychczas były organizowane wspólne szkolenia. W związku z powyższym, w 2012 roku pojawiło się nowe, już piąte wydanie Podręcznika PRIDE, przeznaczone do szkoleń dla kandydatów na rodziny adopcyjne (PRIDE: Adopcja), zatwierdzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 4/2012/RA.

Co to są standardy Programu PRIDE?

Standardy stosowania Programów PRIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza oraz PRIDE:  Adopcja to stworzone przez aktywnych trenerów PRIDE, a następnie wprowadzone                     przez Towarzystwo Nasz Dom wytyczne, które dotyczą organizacji prowadzenia szkoleń          dla kandydatów na rodziców adopcyjnych/opiekunów zastępczych. Standardy obejmują między innymi: optymalną liczbę uczestników, stosowane przez trenerów narzędzia i metody, kwestie formalne oraz umiejętności trenera. Celem standardów jest dbanie o najwyższą jakość szkoleń dla kandydatów na opiekunów zastępczych oraz kandydatów na rodziców adopcyjnych. Skutkiem łamania standardów może być anulowanie certyfikatu trenerskiego Programu PRIDE.

Czego dotyczy 14 kroków PRIDE?
14 kroków PRIDE – to wizja modelu pracy podmiotu pracującego z rodzinami zastępczymi lub adopcyjnymi (organizatora pieczy zastępczej lub ośrodka adopcyjnego).                                  Jest to kompleksowy program obejmujący cały proces rodzinnej opieki zastępczej                            od określenia misji i zadań ośrodka, poprzez system rekrutacji, organizację szkoleń                     dla kandydatów aż po zakończenie usługi. Zakończeniem usługi w przypadku rodziny zastępczej jest rozwiązanie rodziny zastępczej na skutek zrealizowania planu pomocy dziecku (powrót do rodziny biologicznej, adopcja, usamodzielnienie), na wniosek samej rodziny                 lub wskutek interwencji organów powołujących i kontrolujących rodzinę.

Jak wygląda proces kwalifikacji?
Każda rodzina, która zgłasza się do organizatora pieczy zastępczej z chęcią adoptowania dziecka/przyjęcia dziecka pod opiekę uczestniczy w procesie kwalifikacji. Składa się na niego diagnoza psychologiczno-pedagogiczna oraz szkolenie. W zależności od wewnętrznych ustaleń w konkretnym ośrodku diagnoza ta może być przeprowadzana przed, po lub w trakcie szkolenia. Szkolenie jest częścią procesu kwalifikacji, a zadaniem trenerów poza przekazaniem wiedzy jest również poznanie kandydatów oraz analiza ich kompetencji w kontekście przyszłej roli. Celem szkolenia nie jest prowadzenie terapii ani konstruowanie diagnozy, a raczej określenie mocnych stron i potrzeb kandydatów. Po odbyciu szkolenia kandydaci otrzymują świadectwo ukończenia szkolenia, które nie jest równoznaczne z zaświadczeniem kwalifikacyjnym. Świadectwo mówi jedynie o tym, że kandydaci uczestniczyli w szkoleniu i ukończyli je.
Proces kwalifikacji kończy się zebraniem zespołu/komisji kwalifikacyjnego/kwalifikacyjnej, w skład którego wchodzą oprócz trenerów, psycholog, pedagog, kierownik Organizatora Pieczy Zastępczej i inni pracownicy zaangażowani w ten proces. Zespół podejmuje decyzje w oparciu o dokonaną przez trenerów analizę kompetencji, diagnozę psychologiczno-pedagogiczną oraz inne materiały, a następnie wystawia zaświadczenie kwalifikacyjne, które kandydaci przedkładają w sądzie w celu utworzenia rodziny zastępczej.

Co się składa na szkolenia PRIDE dla kandydatów na opiekunów zastępczych?

Szkolenie PRIDE dla kandydatów na opiekunów zastępczych składa się ze spotkania organizacyjnego, 12 sesji grupowych oraz spotkania decyzyjnego. Na szkolenie kieruje kandydatów Organizator Pieczy Zastępczej (najczęściej taką funkcje pełni komórka                         w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, czasem organizacja pozarządowa lub inna wyznaczona przez starostę instytucja). Całe szkolenie trwa 54 godziny (sesje grupowe i spotkania domowe), kolejnych 10 godzin jest przewidzianych na praktyki w istniejących rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych (na praktyki kieruje Organizator Pieczy Zastępczej).

Celem spotkania organizacyjnego (może być grupowe lub indywidualne) jest wyjaśnienie kwestii formalnych związanych ze szkoleniem i procesem kwalifikacji, zebrania wstępnych dokumentów, przydzielenie do grupy, ustalenie czasu i miejsca szkolenia.

Sesje grupowe prowadzone są przez 2 trenerów, w sposób warsztatowy.                                    Zgodnie ze standardami programu PRIDE sesje powinny się odbywać raz w tygodniu o stałej godzinie i trwać maksymalnie 4 godziny. W trakcie szkolenia odbywają się 2 spotkania                     w domu kandydatów, podczas których trenerzy mają okazję indywidualnie porozmawiać            z każdą rodziną/kandydatem w celu omówienia mocnych stron kandydatów, wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości (np.: związanych z odpowiedziami w Księgach Życia czy innymi kwestiami) lub wyznaczenia wspólnych zadań do zrealizowania. Zazwyczaj po 4 sesji grupowej robi się tydzień przerwy w szkoleniu, wtedy odbywają się pierwsze spotkania indywidualne. Drugie spotkania odbywają się po 7 sesji grupowej. Ostatnia sesja grupowa jest prowadzona w formie panelu, a udział w niej biorą oprócz kandydatów zaproszeni goście (istniejące rodziny zastępcze, specjaliści pracujący z dziećmi i rodzinami), ale także osoby wspierające kandydatów w decyzji zostania rodziną zastępczą.

Szkolenie kończy się spotkaniem decyzyjnym z każdą rodziną/kandydatem indywidualnie. Spotkanie trwa ok. 30 min. Podczas jego trwania zarówno kandydaci jak trenerzy podsumowują szkolenia deklarując swoje decyzje.

Jakie są materiały szkoleniowe w Programie PRIDE?

Na materiały szkoleniowe w Programie PRIDE składają się: podręcznik dla opiekunów zastępczych, Księgi Życia, filmy oraz inne materiały przekazywane przez trenerów w trakcie szkolenia. Obecnie obowiązują dwa wydania podręcznika: Podręcznik dla kandydatów na opiekunów zastępczych i adopcyjnych Program PRIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza, każdy składa się z 11 zeszytów, które są przekazywane kandydatom przez trenerów po zakończeniu każdej sesji. Dzięki temu na zakończenie szkolenia każda rodzina/kandydat ma skompletowany cały podręcznik zawierający poruszane podczas szkolenia tematy. Po każdej sesji kandydaci otrzymują również jeden zeszyt Księgi Życia (każdy z kandydatów osobno), który należy wypełnić w domu i przynieść trenerom na następne spotkania. Podczas niektórych sesji wyświetlane są kandydatom Filmy PRIDE, które obrazują poruszane zagadnienia. Nierzadko trenerzy przekazują również kandydatom dodatkowe materiały, np.: artykuły prasowe, opracowaną bibliografię, itp.

Co to są Księgi Życia w Programie PRIDE?

Księgi Życia są to zeszyty przekazywane kandydatom po każdym spotkaniu. Kandydaci wypełniają je w domu, a następnie przynoszą na następną sesję. W Księgach Życia znajdują się pytania nawiązujące do poruszanych podczas sesji zagadnień, dotyczą one jednak przemyśleń, refleksji czy doświadczeń kandydatów a nie zdobytej wiedzy.                                   Księgi Życia są dla trenerów ważnym materiałem, dzięki któremu mogą oni poznać kandydatów. Po zakończeniu szkolenia Księgi Życia są zwracane kandydatom – jest to ich własność i jeżeli trenerzy chcą skonsultować ich treść z innymi specjalistami, powinni poinformować o tym kandydatów wcześniej. Treści Ksiąg Życia zarówno jak i Podręcznika nie mogą być zmieniane bez pisemnej zgody autorów.

Czego dotyczą dodatkowe szkolenia PRIDE?
W oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej, aby zostać zawodową rodziną zastępczą lub prowadzić rodzinny dom dziecka, poza podstawowym szkoleniem PRIDE należy odbyć również szkolenie dodatkowe w wymiarze minimum 15 godzin dydaktycznych.

Osoby, które planują prowadzić zastępcze rodziny zawodowe specjalistyczne oraz otaczać opieką zastępczą dzieci za szczególnymi potrzebami zdrowotnymi powinny, oprócz odbycia podstawowego szkolenia (min. 60 godzin dydaktycznych) i szkolenia dla rodzin zawodowych (minimum 15 godzin dydaktycznych) odbyć również szkolenie specjalistyczne w wymiarze minimum 20 godzin dydaktycznych.
Kandydaci na rodziny zawodowe specjalistyczne, którzy będą zajmowali się dziećmi, umieszczonymi w pieczy zastępczej na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich, czyli takimi, wobec których toczy się (lub zostało już zakończone) postępowanie sądowe w sprawach karnych lub w sprawach o demoralizację) powinni odbyć dodatkowo 20 godzinne szkolenie (poza szkoleniem podstawowym i szkoleniem dla rodzin zawodowych opisanym powyżej).

Kandydaci do prowadzenia zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego są zobowiązani do odbycia dodatkowego szkolenia (poza szkoleniem podstawowym i szkoleniem dla rodzin zawodowych opisanym powyżej) w wymiarze co najmniej 10 godzin dydaktycznych.

Jakie warunki należy spełniać, aby być trenerem Programu PRIDE?
Trenerem Programu PRIDE może zostać osoba posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie oraz doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną, która ukończyła szkolenie dla trenerów Programu PRIDE organizowane przez Towarzystwo Nasz Dom.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka określa dodatkowe kwalifikacje osób prowadzących szkolenia dla kandydatów na rodziny adopcyjne (nie dotyczy to trenerów szkolących kandydatów na opiekunów zastępczych). Te dodatkowe wymogi to: 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu problematyki odpowiadającej tematycznie zagadnieniom, z których szkolenie jest prowadzone, lub 3-letni staż w prowadzeniu procedur przysposobienia.

Jakie akty prawne regulują kwestię opieki zastępczej w Polsce?

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 149, poz. 887);

2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2011 roku o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 nr 288 poz. 1690);

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 roku o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2012 r., poz. 579);

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 nr 274, poz. 1620);

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego (Dz. U. 2011 nr 272 poz. 1609);

6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2009 nr 175 poz. 1362);

7. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. 1964 roku  nr 9 poz. 59 wraz z późniejszymi zmianami).

Zaproszenie 

Zaproszenie PRIDE

Szkoła dla rodziców i wychowawców

Radzenie sobie z przemocą