Archiwum kategorii: Aktualności

POMOC RZECZOWA DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRAMKACH ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

W związku z trwającym w całej Polsce stanem epidemii wywołanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dom Pomocy Społecznej w Bramkach otrzymał nieodpłatnie urządzenie do oczyszczania powietrza AERTE AIR 2.0 Electronica  ITEL S.A. wraz z akcesoriami w postaci 3 sztuk kartridżów o łącznej wartości 9.782,69 zł brutto.

Zakup urządzenia sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Celem nieodpłatnego przekazania urządzenia do oczyszczania powietrza jest wsparcie domów  pomocy społecznej, w których przebywają głównie osoby z grupy największego ryzyka zarażenia koronawirusem (SARS-CoV-2), osoby starsze i przewlekle chore.

Pełna informacja

UWAGA! PRZEDŁUŻENIE TERMINU NA SKŁADANIE WNIOSKÓW W MODULE III

PFRON wydłuża terminy na składanie wniosków i realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Module III oraz Module IV.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

 • wydłużenia do dnia 15 października 2020 r. terminu składania przez osoby niepełnosprawne wniosków o dofinansowanie w ramach modułu III (dotychczas obowiązywał termin 4 września 2020 r.),
 • wydłużenia do dnia 2 listopada 2020 r. terminu składania przez samorządy do PFRON wniosków o przyznanie refundacji w ramach modułu IV (dotychczas obowiązywał termin 15 września 2020 r.).

Konsekwencją wydłużenia terminu na składanie wniosków jest zmiana kryterium stanowiącego, że pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku (dotychczas obowiązywał termin 4 września 2020 roku), możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

W związku z podjętą w dniu 3 września 2020 roku uchwałą Zarządu PFRON uaktualniony został wzór formularza wniosku o dofinansowanie w ramach modułu III programu. Jednocześnie informujemy, że wnioski złożone na wcześniejszych wersjach formularzy zachowują ważność.

Wzór wniosku

Przypominamy, iż pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są lub były w okresie od 9 marca 2020 roku:

 1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
 2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
 3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
 4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
 5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 6. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
 7. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);
 8. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).

Wnioski można składać poprzez platformę SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/

lub

w formie papierowej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim,
ul. Poznańska 131A , 05-850 Ożarów Mazowiecki
lub pod numerem telefonu 22 733 72 54 w godzinach pracy Centrum tj.:
poniedziałek w godzinach 9-17
wtorek – piątek w godzinach 8-16

UWAGA! ZMIANA GODZIN PRACY PCPR

Uprzejmie informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim w dniu 22 września 2020 r. pracuje w godzinach 08.00 – 14.00.

PROJEKT “WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE PANDEMII COVID-19”

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”.

Celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii.

Projekt jest realizowany w okresie od lipca do września 2020 roku.

Środki projektu zostaną przeznaczone na wsparcie dzieci w rodzinnych i instytucjonalnych podmiotach pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID – 19 poprzez:

 • zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego lub oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością),
 • zakup środków ochrony osobistej – maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych,
 • zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej).

Projekt jest finansowany z Budżetu Państwa oraz Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Powiat Warszawski Zachodni otrzymał środki na realizację Projektu w wysokości 725 055,00 zł, w tym ze środków europejskich w kwocie 611 076,35 zł, co stanowi 84,28% oraz ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego w kwocie 113 978,65 zł, co stanowi 15,72%.

Informacja o projekcie

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

Logo PWZ                      logo PCPR małe             logo MRPiPS

Podstawa prawna Programu

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2018 r. poz.2192 z późn. zm.).

Cel Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Rodzaj zadań

Usługa opieki wytchnieniowej świadczona będzie poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego, nauki: pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki.

Druki do pobrania:

Wzór wniosku

Klauzula informacyjna

Kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny / lekarz rehabilitacji medycznej / fizjoterapeuta / pielęgniarka.

Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2020 r.

Termin naboru wniosków

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim

do dnia 17 czerwca 2020 roku do godz. 12 (decyduje data i godzina wpływu)

w formie elektronicznej na adres: pcpr@pwz.pl

bądź listownie na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim
ul. Poznańska 131A
05-850 Ożarów Mazowiecki.

DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego życzymy samych radosnych chwil, wytrwałości w przezwyciężaniu trudności oraz pogody ducha i zawsze uśmiechu na twarzy,

Dyrektor i Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

 

W załączeniu:

Życzenia Wojewody Mazowieckiego

indeks

 

 

UWAGA STUDENCI !!!

Upływa termin przyjmowania w 2020 roku wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II pilotażowego programu “Aktywny samorząd”.

Termin zakończenia naboru wniosków w ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dotyczących roku akademickiego 2019/2020 (semestr letni) upływa w dniu 31 marca 2020 roku

Wnioski należy składać poprzez platformę SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/

W celu złożenia dokumentów poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Zachęcamy do zapoznania się z filmową instrukcją, jak założyć profil zaufany

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi)

Wniosek

Lista załączników:

 1. Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS).
 2. Oświadczenie Wnioskodawcy (sporządzone wg. wzoru określonego w załączniku nr 1 do wniosku) – Wzór załącznika
 3. Wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki (sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do wniosku) a w przypadku osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich – dokument potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego – Wzór załącznika

Uwaga! Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki na kilku formach kształcenia lub na kilku kierunkach danej formy kształcenia przedstawia odrębny dokument dla każdej szkoły lub kierunku nauki. Wzór określony w załączniku nr 2 do wniosku nie dotyczy osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich oraz studentów uczelni zagranicznych – osoby te przedstawiają wymagany dokument wg wzoru obowiązującego w danej szkole.

 1. W przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni – wystawiony przez pracodawcę dokument, zawierający informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (jeżeli tak to w jakiej wysokości).
 2. W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o zwiększenie dodatku z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny – aktualna/ważna Karta Dużej Rodziny.
 3. W przypadku Wnioskodawców, którzy są chorzy onkologicznie i wnioskują o zwiększenie dodatku o 700 zł. – zaświadczenie lekarskie.
 4. Przykładowy załącznik do rozliczenia: Zaświadczenie o zaliczeniu semestru lub uczęszczaniu na zajęcia – Wzór załącznika

Załączniki (oprócz samego wniosku, który wypełniamy elektronicznie na platformie) należy pobrać i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim,
ul. Poznańska 131A , 05-850 Ożarów Mazowiecki
lub pod numerem telefonu 22 733 72 54 w godzinach pracy Centrum tj.:
poniedziałek w godzinach 9-17
wtorek – piątek w godzinach 8-16

KOMUNIKAT

W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim do niezbędnego minimum.

Jeśli jest to możliwe, prosimy o kontakt za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej pcpr@pwz.pl.

Wykaz numerów telefonu do pracowników.

 

Ruszył nabór wniosków w ramach programu “Aktywny samorząd” w 2020 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Z dniem 1 marca 2020 roku rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu.

Zapoznaj się ze szczegółami naboru