Archiwum kategorii: Archiwum aktualności

UWAGA ! W dniu 15 października 2020 r. mija termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu III

Przypominamy, iż pomoc finansowa w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Module III skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są lub były w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku :

  1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
  2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
  3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
  4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
  5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  6. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
  7. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);
  8. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).

Wnioski można składać poprzez platformę SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/

lub

w formie papierowej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Wzór wniosku

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim,
ul. Poznańska 131A , 05-850 Ożarów Mazowiecki
lub pod numerem telefonu 22 733 72 54 w godzinach pracy Centrum tj.:
poniedziałek w godzinach 9-17
wtorek – piątek w godzinach 8-16

UWAGA! ZMIANA GODZIN PRACY PCPR

Uprzejmie informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim w dniu 12 sierpnia 2020 r. pracuje w godzinach 08.00 – 14.00.

Uwaga! Zmiana godzin pracy PCPR

Uprzejmie informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim w dniu 10 kwietnia 2020 r. pracuje w godzinach 08.00 – 12.00.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

Logo PWZ                      logo PCPR małe             logo MRPiPS

Podstawa prawna Programu

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2018 r. poz.2192 z późn. zm.).

Cel Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Rodzaj zadań

Usługa opieki wytchnieniowej świadczona będzie poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego, nauki: pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki.

Druki do pobrania:

Wzór wniosku

Klauzula informacyjna

Kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny / lekarz rehabilitacji medycznej / fizjoterapeuta / pielęgniarka.

Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2020 r.

Termin naboru wniosków

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim

do dnia 31 marca 2020 roku do godz. 12 (decyduje data i godzina wpływu)

w formie elektronicznej na adres: pcpr@pwz.pl

bądź listownie na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim
ul. Poznańska 131A
05-850 Ożarów Mazowiecki.

Data ogłoszenia: 24.03.2020 r.

TYDZIEŃ BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH W PROKURATURZE

W związku z obchodem Dnia Ofiar Przestępstw i Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Prokuraturze Rejonowej w Pruszkowie przy ul. Stalowej 33  w dniach 21-28 lutego 2020 r. w godzinach 9.00-15.00 prokuratorzy będą udzielali bezpłatnych porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem.