Archiwum kategorii: Archiwum wszczęte postępowania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

na usługę w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia siedmiodniowych,
wyjazdowych warsztatów z zakresu treningu umiejętności i kompetencji
psychospołecznych oraz poradnictwa psychologicznego i zawodowego dla osób
z niepełnosprawnościami, będących uczestnikami projektu pt. “Lepsze jutro
poprzez aktywność” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka
z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób
wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie 10.07.2017 r.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe (pdf)
Formularz oferty wraz z załącznikami( word)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

Rozeznanie rynku na wykonanie usługi przygotowania, dostawy i podawania posiłków podczas spotkania edukacyjno-integracyjnego oraz spotkań podsumowujących instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym oraz jego efekty organizowanych dla uczestników projektu pt. “Lepsze jutro poprzez aktywność”

Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 19.04.2018r.

Rozeznanie rynku

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 14 000,00 EURO

na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie pięciodniowego wyjazdowego spotkania edukacyjno – krajoznawczego pt.: „Poznajemy ciekawe zakątki Polski” dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, beneficjentów projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie”,
w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr postępowania ZO/03/2011

Zapytanie ofertowe

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 24.10.2011r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 14 000,00 EURO

na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie czterodniowego wyjazdowego spotkania edukacyjno – krajoznawczego dla osób niepełnosprawnych, beneficjentów projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr postępowania ZO/02/2011

Zapytanie ofertowe

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 10.10.2011r.