Archiwum kategorii: Wszczęte postępowania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zaprasza do złożenia oferty na na zakup i dostawę komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych (laptopów) oraz urządzeń wielofunkcyjnych (drukarek) zgodnych ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim  – 30 listopada 2020 r.

Załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Formularz – oferta wykonawcy

Dodatkowe informacje do rozeznania cenowego z dnia 10 września 2020r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim związku z koniecznością przygotowania wizualizacji strony internetowej chętnie udostępni logo Centrum w pliku .ai   wszystkim zainteresowanym.

Proszę o kontakt mailowy: beata.majcher@pwz.pl

Informacja z dnia 14 września 2020 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie strony internetowej oraz przygotowanie Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przedstawionym poniżej opisem przedmiotu zamówienia oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 10 września 2020 r.

Załączniki do pobrania:

Rozeznanie cenowe

Formularz oferty (plik Word)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI POWYŻEJ 30 000 EURO

Rozpoznanie rynku dotyczące oferty cenowej na realizację zadania „Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz z systemem operacyjnym i programem biurowym” przeznaczonych dla uczestników projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług,  tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest zabezpieczenie potrzeb wszystkich dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, a także ich opiekunów i pracowników tych instytucji.

Data zamieszczenia ogłoszenia: 31 lipca 2020 r.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty (Plik Word)

UWAGA – PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU DOTYCZĄCEGO PRZEPROWADZENIA USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

Rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki, w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
W związku z problemami technicznymi strony internetowej pcpr.pwz.pl zostaje przedłużony termin składania ofert do dnia 20 lipca 2020 roku
do godziny 12.00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

Rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki, w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 8 lipca 2020 r.

Rozeznanie rynku

Formularz oferty (plik Word)

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

Rozeznanie rynku dotyczące zakupu mebli na wyposażenie mieszkania przy ul. Piłsudskiego 6 m. 40, 05-870 Błonie w tym transport, przeniesienie, montaż mebli w ww. mieszkaniu.

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 30 października 2019 r.

Rozeznanie rynku

Formularz oferty

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

Rozeznanie rynku dotyczące usługi polegającej na  przygotowaniu, dostawie i podawaniu posiłków podczas konferencji organizowanej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pod tytułem: Stabilna rodzina – bezpieczne dziecko współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 9 października 2019 r.

Rozeznanie rynku

Formularz-oferty-1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

Rozeznanie rynku dotyczące usługi polegającej na  przygotowaniu, dostawie i podaniu posiłków podczas spotkania integracyjnego organizowanego dla uczestników działań  w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pod tytułem: Stabilna rodzina – bezpieczne dziecko współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 20 maja 2019 r.

Rozeznanie rynku_catering

Formularz oferty

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

Rozeznanie rynku dotyczące usługi polegającej na  przeprowadzeniu konsultacji psychiatrycznych dla dzieci z rodzin zastępczych Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w obszarze: doświadczania przez dziecko stresu pourazowego, zaburzeń emocjonalnych, lękowych, depresyjnych, przemocy skutkującej zaburzeniami psychicznymi. Dla dzieci między innymi z zaburzeniami rozwoju typu: Zespół Aspergera, FAS, ADHD, autyzm, niepełnosprawność intelektualna, w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pod tytułem: Stabilna rodzina – bezpieczne dziecko współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 15 maja 2019 r.

Rozeznanie rynku.3

Formularz oferty — 15.05