OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

na usługę w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników projektu pt. “Lepsze jutro poprzez aktywność” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie 11.07.2017 r.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty