Ogłoszenia o naborze do Krajowej Rady Konsultacyjnej

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne lub działających na ich rzecz o zaproponowanie swego kandydata do Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych w terminie do 10 listopada 2011 roku.

Ogłoszenia o naborze do Krajowej Rady Konsultacyjnej

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne lub działających na ich rzecz o zaproponowanie swego kandydata do Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych w terminie do 10 listopada 2011 roku

Zgodnie z przepisem art.43 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.Nr 123, poz.776 z późn.zm.) Rada składa się z: 1) pięciu przedstawicieli organów administracji rządowej, w tym jednego przedstawiciela ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 2) pięciu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego; 3) przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym: a) po jednym przedstawicielu każdej organizacji pracodawców, reprezentatywnej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.), zwanej dalej “ustawą o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych” b) po jednym przedstawicielu każdej organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, c) przedstawicieli innych niż wymienione w lit. a) i b) organizacji pozarządowych, w liczbie równej przedstawicielom tych organizacji; Wnioski w tej sprawie, zawierające dane kandydata (imię nazwisko, pełnione funkcje, dane kontaktowe) należy skierować do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, jako ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Informacja o powołaniu na członka Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych zostanie zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Żródło: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej