OGŁOSZENIE O PRZETARGU O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 EURO

na usługę dotyczącą przeprowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu systemowego pt.: “Aktywność szansą na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 “Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr postępowania PN/04/2012