OGŁOSZENIE O PRZETARGU O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 EURO

na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów z elementami programu niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością, kursem obsługi komputera i zabiegami rehabilitacyjnymi  dla osób niepełnosprawnych, beneficjentów projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PN/02/2013