OGŁOSZENIE O PRZETARGU O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 EURO

na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie kursów zawodowych dla osób niepełnosprawnych, beneficjentów projektu systemowego pt.: “Aktywność szansą na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 “Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr postępowania PN/07/2014