OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 14 000,00 EURO

na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie pięciodniowego wyjazdowego spotkania edukacyjno – krajoznawczego pt.: „Poznajemy ciekawe zakątki Polski” dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, beneficjentów projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie”,
w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr postępowania ZO/03/2011

Zapytanie ofertowe

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 24.10.2011r.