OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 14 000,00 EURO

na przeprowadzenie indywidualnych oraz grupowych konsultacji z psychologiem dla osób usamodzielniających się oraz opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze w ramach realizacji projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.1.2 “Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki