OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

na usługę w zakresie przeprowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych dla 13 osób z niepełnosprawnościami, będących uczestnikami projektu pt.”Lepsze jutro poprzez aktywność” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 26.05.2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

na usługę w zakresie przeprowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych dla 13 osób z niepełnosprawnościami, będących uczestnikami projektu pt.”Lepsze jutro poprzez aktywność” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 26.05.2017 r.

 

 

Druki do pobrania:

Rozeznanie rynku
Formularz oferty (plik Word)