OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

Na usługę w zakresie przygotowania , dostawy i podawania posiłków podczas spotkania edukacyjno- integracyjnego , w formie pikniku rodzinnego organizowanego dla uczestników projektu pt.”Lepsze jutro poprzez aktywność”.współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 10.07.2017 r.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe 

Formularz oferty