OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

na usługę w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników projektu pt. „Lepsze jutro poprzez aktywność” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu […]

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 28.08.2017 r.

UWAGA! Zmiana zakresu kursu operatora koparko ładowarki oraz wydłużenie terminu składania ofert.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

formularz-oferty-wraz-z-załącznikami

druki do pobrania