OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

przeprowadzenie konsultacji z psychologiem  dla 40 rodzin osób niepełnosprawnych, w ramach realizacji projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.1.2 “Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki