OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

Na usługę w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia siedmiodniowych, wyjazdowych warsztatów pt.: „W drodze ku twórczej dorosłości” z zakresu treningu umiejętności i kompetencji  psychospołecznych oraz poradnictwa psychologicznego i zawodowego  dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych oraz osób usamodzielniających się, będących uczestnikami projektu pt.”Lepsze jutro poprzez aktywność „współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 21.05.2018r.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty z załącznikami