OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

na usługę w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia siedmiodniowych,
wyjazdowych warsztatów z zakresu treningu umiejętności i kompetencji
psychospołecznych oraz poradnictwa psychologicznego i zawodowego dla osób
z niepełnosprawnościami, będących uczestnikami projektu pt. “Lepsze jutro
poprzez aktywność” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka
z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób
wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie 10.07.2017 r.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe (pdf)
Formularz oferty wraz z załącznikami( word)