OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

Na usługę w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia siedmiodniowych, wyjazdowych warsztatów z zakresu treningu umiejętności i kompetencji  psychospołecznych oraz poradnictwa psychologicznego i zawodowego dla osób z niepełnosprawnościami , będących uczestnikami projektu pt.”Lepsze jutro poprzez aktywność “współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 10.07.2017 r.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe (pdf)

Formularz oferty z załącznikami