OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPSZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 14 000,00 EURO

na wydrukowanie ulotki promocyjnej na potrzeby realizacji projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.1.2 “Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki