OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI POWYŻEJ 30 000 EURO

Rozpoznanie rynku dotyczące oferty cenowej na realizację zadania „Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz z systemem operacyjnym i programem biurowym” przeznaczonych dla uczestników projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług,  tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest zabezpieczenie potrzeb wszystkich dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, a także ich opiekunów i pracowników tych instytucji.

Data zamieszczenia ogłoszenia: 31 lipca 2020 r.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty (Plik Word)