Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

Logo PWZ                      logo PCPR małe             logo MRPiPS

Podstawa prawna Programu

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2018 r. poz.2192 z późn. zm.).

Cel Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Rodzaj zadań

Usługa opieki wytchnieniowej świadczona będzie poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego, nauki: pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki.

Druki do pobrania:

Wzór wniosku

Klauzula informacyjna

Kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny / lekarz rehabilitacji medycznej / fizjoterapeuta / pielęgniarka.

Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2020 r.

Termin naboru wniosków

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim

do dnia 17 czerwca 2020 roku do godz. 12 (decyduje data i godzina wpływu)

w formie elektronicznej na adres: pcpr@pwz.pl

bądź listownie na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim
ul. Poznańska 131A
05-850 Ożarów Mazowiecki.