“Partnerstwo w obszarze pomocy dziecku i rodzinie”

W dniach 4-5 listopada br. w Lesznie odbyło się seminarium, pod nazwą “Partnerstwo w obszarze pomocy dziecku i rodzinie”. Seminarium zorganizowane zostało przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w PWZ wspólnie z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej. Uczestniczyły w nim także gminne Ośrodki Pomocy Społecznej: z Ożarowa Maz. Izabelina i Starych Babic.

“Partnerstwo w obszarze pomocy dziecku i rodzinie”

W dniach 4-5 listopada br. w Lesznie odbyło się seminarium, pod nazwą “Partnerstwo w obszarze pomocy dziecku i rodzinie”. Seminarium zorganizowane zostało przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w PWZ wspólnie z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej. Uczestniczyły w nim także gminne Ośrodki Pomocy Społecznej: z Ożarowa Maz. Izabelina i Starych Babic.

Tematem seminarium było omówienie nowatorskich działań pozwalających na wypracowanie nowoczesnych metod aktywnej integracji środowisk lokalnych, a przede wszystkim budowania partnerstwa instytucji działających na rzecz dzieci i rodzin w ramach projektu systemowego “Razem dla Mazowsza- Edukacja w Działaniu”- POKL priorytet VII, działanie 7.1.3. Do uczestnictwa w projekcie wytypowano 4 powiaty z terenu Mazowsza (w tym również nasz powiat) i po 3 gminy w każdego z wybranych powiatów. Seminarium umożliwiło przekazanie wiedzy zainteresowanym z zakresu problematyki partnerstw lokalnych, a także przedstawienie nowych regulacji prawnych dotyczących polityki społecznej wobec dziecka i rodziny. Wśród zaproszonych gości wystąpili; wice dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Barbara Kucharska, wieloletni pracownik rzecznika praw dziecka Mirosław Kaczmarek, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w PWZ Barbara Gębala, przedstawiciele samorządu terytorialnego, Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jan Żychliński, zawodowi kuratorzy sądów obsługujących teren Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Sądu Pruszkowskiego, Warszawskiego oraz Grodziskiego. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele policji powiatowej, pracownicy urzędów gmin, pracownicy ośrodków pomocy społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przedstawiciele Rodzinnego Domu Dziecka w Wiktorowie, zawodowe rodziny zastępcze z terenu naszego powiatu, a także przedstawiciele stowarzyszeń pożytku publicznego. W pierwszym dniu seminarium przedstawiono rozwiązania prawne dotyczące zmieniającego się systemu opieki nad dziećmi i rodzinami. Barbara Gębala omówiła działania PCPR w tym zakresie. Tematyka drugiego dnia seminarium skupiła się wokół dobrych praktyk w Powiecie Warszawskim Zachodnim oraz pracy warsztatowej nad wypracowaniem nowego skutecznego modelu współpracy wszystkich służb powiatowych na rzecz dzieci i rodzin. Uczestnicy seminarium kładli duży nacisk na utworzenie ośrodka interwencji kryzysowej. Na zakończenie zaproponowano kolejne spotkanie, na którym, po konsultacji z władzami powiatowymi, podjęte zostaną ustalenia formalne. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie powyższe inicjatywy oceniło bardzo pozytywnie. Warto wiedzieć, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie korzystając z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL działanie 7.1.2 realizuje od 2008 roku projekt systemowy pod nazwą “Aktywność szansą na lepsze jutro”. Łącznie w projekcie tym przez 3 lata jego realizacji objęto wsparciem 307 osób. Wartość projektu w tym okresie wyniosła około 1 mln 300 tys. zł. Barbara Gębala – Dyrektor PCPR w Powiecie Warszawskim Zachodnim