Pilotażowy program “AKTYWNY SAMORZĄD” w 2013r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że realizuje pilotażowy program “Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Pilotażowy program “AKTYWNY SAMORZĄD” w 2013r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że realizuje pilotażowy program “Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Moduły, obszary i zadania programu, które będą możliwe do realizacji na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w 2013 roku:

1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

a) Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania
do posiadanego samochodu,
b) Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

a) Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
b) Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego
w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

a) Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
b) Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
c) Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
d) Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

2.  Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Informujemy, że o dofinansowanie zadań w programie “Aktywny samorząd” mogą ubiegać się wyłącznie osoby niepełnosprawne, które spełniają wszystkie warunki określone w ramach danego obszaru, w którego zamierzają złożyć wniosek.

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim, ul. Poznańska 129/133 , 05-850 Ożarów Mazowiecki
w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2013r.
poniedziałek w godzinach 9-17
wtorek – piątek w godzinach 8-16
W przypadku przesłania wniosku pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Druki do pobrania: 

Pilotażowy program Aktywny samorząd
Kierunki działań i warunki brzegowe programu w 2013r.
Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków w ramach modułu I i II
Wniosek – osoba pełnoletnia
Wniosek – dziecko lub podopieczny
Specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł I Obszar A Zadanie nr 1
Specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł I Obszar A Zadanie nr 2
Specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł I Obszar B Zadanie nr 1 i nr 2
Specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł I Obszar C Zadanie nr 1
Specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł I Obszar C Zadanie nr 2
Specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł I Obszar C Zadanie nr 3
Specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł I Obszar C Zadanie nr 4
Specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł I Obszar D
Specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł II
Zaświadczenie lekarskie – Moduł I Obszar B Zadanie nr 1
Zaświadczenie lekarskie – Moduł I Obszar B Zadanie nr 1, Obszar C Zadanie nr 1,3,4
Zaświadczenie – Moduł II
Oświadczenie o wysokości dochodów
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych