POMOC W ZAKUPIE WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”

  1. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 000 zł, a minimalny udział własny w zakupie Wnioskodawcy wynosi 10% ceny brutto wózka.
  2. Wniosek może złożyć osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a w przypadku dzieci i młodzieży – osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności. Pomoc jest przeznaczona dla osób z dysfunkcjami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się za pomocą ręcznego wózka inwalidzkiego.
  3. Osoby w wieku emerytalnym mogą uzyskać wsparcie w programie, gdy są zatrudnione. Pozostałe osoby w wieku emerytalnym nie są pozbawione pomocy w zakupie wózka elektrycznego ze środków publicznych. Na podstawie zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek (specjalny) mogą uzyskać wsparcie w ramach środków Narodowego Funduszu Zdrowia oraz ze środków PFRON w ramach zadań ustawowych powiatu (środki m.in. na ten cel przekazywane są do powiatów corocznie, według algorytmu).
  4. Wniosek należy złożyć do dnia 31 sierpnia 2019 roku. Po tym terminie można także złożyć wniosek, ale wraz z podaniem o przywrócenie terminu na złożenie wniosku.
  5. Wnioski osób, które nie są zatrudnione lub nie uczą się, podlegają opiniowaniu przez eksperta PFRON w celu potwierdzenia uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
  6. Jeśli dysponujecie Państwo zleceniem na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny) potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia – prosimy o dołączenie kopii tego dokumentu do wniosku o dofinansowanie.
  7. Przed zakupem wózka konieczne będzie zawarcie umowy dofinansowania pomiędzy Wnioskodawcą i Realizatorem programu.
  8. Przyznane dofinansowanie jest przekazywane na rachunek bankowy sprzedawcy wózka – na podstawie wystawionej faktury VAT.

Druki do pobrania:

Wniosek – osoba pełnoletnia
Wniosek – dziecko lub podopieczny
Specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł I Obszar C Zadanie nr 1
Zaświadczenie lekarskie – Moduł I Obszar C Zadanie nr 1
Oświadczenie o wysokości dochodów
Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim, ul. Poznańska 131A , 05-850 Ożarów Mazowiecki
poniedziałek w godzinach 9-17
wtorek – piątek w godzinach 8-16
W przypadku przesłania wniosku pocztą decyduje data stempla pocztowego.