PROJEKT “WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE PANDEMII COVID-19”

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”.

Celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii.

Projekt jest realizowany w okresie od lipca do września 2020 roku.

Środki projektu zostaną przeznaczone na wsparcie dzieci w rodzinnych i instytucjonalnych podmiotach pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID – 19 poprzez:

  • zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego lub oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością),
  • zakup środków ochrony osobistej – maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych,
  • zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej).

Projekt jest finansowany z Budżetu Państwa oraz Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Powiat Warszawski Zachodni otrzymał środki na realizację Projektu w wysokości 725 055,00 zł, w tym ze środków europejskich w kwocie 611 076,35 zł, co stanowi 84,28% oraz ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego w kwocie 113 978,65 zł, co stanowi 15,72%.

Informacja o projekcie