ROZEZNANIE RYNKU

na przeprowadzenie grupowych warsztatów w zakresie savoir vivru w życiu zawodowym dla osób usamodzielniających się, opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz dla osób niepełnosprawnych  w ramach projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 “Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.