Savoir – vivre w życiu codziennym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim w ramach projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” zorganizowało w październiku 2013 r. grupowe warsztaty w zakresie „Savoir – vivre’u w życiu codziennym” dla osób usamodzielniających się, opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz dla osób niepełnosprawnych. Firmą prowadzącą warsztaty było Studio Wizerunku Profil – Dorota Cedrońska.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim w ramach projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” zorganizowało w październiku 2013 r. grupowe warsztaty w zakresie „Savoir – vivre’u w życiu codziennym” dla osób usamodzielniających się, opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz dla osób niepełnosprawnych. Firmą prowadzącą warsztaty było Studio Wizerunku Profil – Dorota Cedrońska.

Celem w/w warsztatów było przekazanie informacji na temat zasad kreowania własnego wizerunku, dobrego wychowania i właściwego zachowania, w tym także przy stole, oraz uświadomienie m.in. znaczenia tzw. pierwszego wrażenia i wymowności komunikacji niewerbalnej.

Warsztaty dla osób usamodzielniających się, opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze zostały przeprowadzone w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz w restauracji sejmowej „Hawełka”, zaś dla osób niepełnosprawnych na terenie DPS Bramki, DPS Sadowa oraz ŚDS Łubiec.

Warsztaty były prowadzone w formie ćwiczeń praktycznych, które zakładały aktywny udział uczestników. Każdy miał możliwość zapoznania się z zasadami zachowania się przy stole zgodnie z etykietą, czyli z zachowaniem dobrych manier, a także przećwiczenia niełatwej sztuki przyjmowania zarówno krytyki, jak i komplementów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na mowę niewerbalną ciała. Uczestnicy ośmieleni przyjazną atmosferą, jaką stworzyła osoba prowadząca Pani Dorota Cedrońska szybko przełamywali w sobie poczucie zawstydzenia, dzięki czemu spotkanie przebiegało sprawnie i obfitowało w szereg często komicznych sytuacji, gdy komuś zdarzyło się popełnić „faux-pas”.

Bez wątpienia takie zajęcia to inwestycja na przyszłość, która się opłaci i zaprocentuje większym poczuciem własnej wartości, wyższą samooceną i świadomością, jak należy się zachować w każdej, nawet nieprzewidzianej sytuacji.

Zdjęcia :