UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi zorganizowania i przeprowadzenia siedmiodniowych, wyjazdowych warsztatów pt.: „ W dorosłość z pomysłem” dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych oraz osób usamodzielniających się , będących uczestnikami projektu pt. „Lepsze jutro poprzez aktywność”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Nr postępowania PCPR.272.3.2017

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 06.06.2017 r.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi zorganizowania i przeprowadzenia siedmiodniowych, wyjazdowych warsztatów pt.: „ W dorosłość z pomysłem” dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych oraz osób usamodzielniających się , będących uczestnikami projektu pt. „Lepsze jutro poprzez aktywność”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Nr postępowania PCPR.272.3.2017

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 06.06.2017 r.

 

Druki do pobrania:

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania