UWAGA STUDENCI !!!

Upływa termin przyjmowania w 2020 roku wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II pilotażowego programu “Aktywny samorząd”.

Termin zakończenia naboru wniosków w ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dotyczących roku akademickiego 2019/2020 (semestr letni) upływa w dniu 31 marca 2020 roku

Wnioski należy składać poprzez platformę SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/

W celu złożenia dokumentów poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Zachęcamy do zapoznania się z filmową instrukcją, jak założyć profil zaufany

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi)

Wniosek

Lista załączników:

  1. Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS).
  2. Oświadczenie Wnioskodawcy (sporządzone wg. wzoru określonego w załączniku nr 1 do wniosku) – Wzór załącznika
  3. Wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki (sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do wniosku) a w przypadku osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich – dokument potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego – Wzór załącznika

Uwaga! Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki na kilku formach kształcenia lub na kilku kierunkach danej formy kształcenia przedstawia odrębny dokument dla każdej szkoły lub kierunku nauki. Wzór określony w załączniku nr 2 do wniosku nie dotyczy osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich oraz studentów uczelni zagranicznych – osoby te przedstawiają wymagany dokument wg wzoru obowiązującego w danej szkole.

  1. W przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni – wystawiony przez pracodawcę dokument, zawierający informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (jeżeli tak to w jakiej wysokości).
  2. W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o zwiększenie dodatku z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny – aktualna/ważna Karta Dużej Rodziny.
  3. W przypadku Wnioskodawców, którzy są chorzy onkologicznie i wnioskują o zwiększenie dodatku o 700 zł. – zaświadczenie lekarskie.
  4. Przykładowy załącznik do rozliczenia: Zaświadczenie o zaliczeniu semestru lub uczęszczaniu na zajęcia – Wzór załącznika

Załączniki (oprócz samego wniosku, który wypełniamy elektronicznie na platformie) należy pobrać i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim,
ul. Poznańska 131A , 05-850 Ożarów Mazowiecki
lub pod numerem telefonu 22 733 72 54 w godzinach pracy Centrum tj.:
poniedziałek w godzinach 9-17
wtorek – piątek w godzinach 8-16