V edycja projektu „Aktywność szansą na lepsze jutro”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim rozpoczyna realizację V edycji projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.

Podsumowanie projektu “Aktywność szansą na lepsze jutro” – 2011 rok.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zakończyło IV edycję projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W 2011 roku ogólna wartość przedsięwzięcia wyniosła 600.000,00 zł, z czego środki z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowiły 537.000,00 zł, a wkład własny Powiatu Warszawskiego Zachodniego wyniósł 63.000,00 zł.

W tegorocznej edycji wsparciem objęto łącznie 151 osób, w tym: 101 osób niepełnosprawnych, 35 osób znajdujących się w rodzinach zastępczych, 14 osób usamodzielniających się opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz 1 uchodźcę.

Głównym celem projektu było wyeliminowanie barier utrudniających aktywizację zawodową oraz zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom wykluczonym i dyskryminowanym na rynku pracy przez rehabilitację zdrowotną, integrację społeczną a także zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych.

Instrumenty oferowane w ramach aktywnej integracji w 2011r. obejmowały takie działania jak:

dla osób niepełnosprawnych: 

 • kurs stolarski dla 8 osób
 • kurs gastronomiczno – kelnerski dla 10 osób
 • kurs wizażu dla 7 osób
 • kurs malarski dla 6 osób
 • kurs barmańsko – kelnerski dla 5 osób
 • kurs konserwatorsko – rzemieślniczy dla 10 osób
 • kurs ogrodniczy dla 10 osób
 • kurs komputerowy dla 10 osób
 • kurs akustyka dla 5 osób
 • kurs prawa jazdy kat. B dla 1 osoby
 • indywidualne konsultacje z psychologiem dla 2 osób
 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla 2 osób
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych dla 71 osób
 • konsultacje z psychologiem dla 28 rodzin osób, które otrzymały wsparcie
  w postaci rehabilitacji w domu
 • rehabilitacja w domu dla 28 osób
 • wyjazdowe spotkanie edukacyjno – krajoznawcze ze zwiedzaniem Krakowa, Częstochowy i Ojcowa dla 50 osób
 • wyjazdowe spotkanie edukacyjno – krajoznawcze pt: „Poznajemy ciekawe zakątki Polski” (Karpacz) dla 40 osób
 • wyjazdowe spotkanie integracyjne do Teatru Roma dla 50 osób

dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin zastępczych: 

 • kurs prawa jazdy kat B dla 11 osób
 • kurs operatora wózka jezdniowego dla 2 osób
 • kurs języka angielskiego dla 5 osób
 • kurs rachunkowości dla 1 osoby
 • warsztaty języka miganego dla 1 osoby
 • kurs języka niemieckiego dla 1 osoby
 • kurs wizażu dla 2 osób
 • kurs gospodarki magazynowej dla 1 osoby
 • indywidualne konsultacje z psychologiem dla 7 osób usamodzielniających się
 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla 7 osób usamodzielniających się
 • grupowe warsztaty z psychologiem dla 7 osób usamodzielniających się
 • grupowe warsztaty z doradcą zawodowym dla 7 osób usamodzielniających się
 • wyjazdowe warsztaty pt.: „Dorosłość bezpieczna i aktywna” dla 35 wychowanków rodzin zastępczych
 • grupowe warsztaty z psychologiem dla 35 wychowanków rodzin zastępczych
 • grupowe warsztaty z doradcą zawodowym dla 35 wychowanków rodzin zastępczych
 • wyjazdowe spotkanie integracyjne do Teatru Powszechnego dla 60 osób

dla uchodźcy:

 • kurs prawa jazdy kat. B dla 1 osoby
 • indywidualne konsultacje z psychologiem dla 1 osoby
 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla 1 osoby

W dniach 16 i 19 grudnia 2011r. odbyły się spotkania podsumowujące IV edycję projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”. W pierwszym wzięły udział osoby będące wychowankami placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin zastępczych wraz opiekunami. W drugim uczestniczyły osoby niepełnosprawne ze swoimi opiekunami. Spotkania były okazją do zaprezentowania działań zrealizowanych przez PCPR w ramach projektu oraz wręczenia zaświadczeń o ukończeniu kursów i certyfikatów potwierdzających udział w projekcie a także materiałów promocyjnych.