ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na wydrukowanie ulotki promocyjnej oraz plakatu na potrzeby realizacji projektu pt.: „Lepsze jutro poprzez aktywność”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 07.02.2017r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na wydrukowanie ulotki promocyjnej oraz plakatu na potrzeby realizacji projektu pt.: „Lepsze jutro poprzez aktywność”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 07.02.2017r.

Druki do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE