ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie pełnienia funkcji Koordynatora Projektu w ramach realizacji projektu systemowego pt.: “Aktywność szansą na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 “Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr postępowania PN/01/2012

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 13.06.2012r.