ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na usługę  w zakresie wyboru Wykonawcy na przygotowanie, dostawę i podawanie posiłków podczas spotkań edukacyjno – integracyjnych, organizowanych dla uczestników projektu pt. „Lepsze jutro poprzez aktywność”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Nr postępowania PCPR.272.6.2017

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 13.06.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na usługę  w zakresie wyboru Wykonawcy na przygotowanie, dostawę i podawanie posiłków podczas spotkań edukacyjno – integracyjnych, organizowanych dla uczestników projektu pt. „Lepsze jutro poprzez aktywność”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Nr postępowania PCPR.272.6.2017

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 13.06.2017 r.

 

 

Druki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty