ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na usługę w zakresie wyboru Wykonawcy na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 9 wychowanków rodzin zastępczych, osób usamodzielniających się, opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze w ramach projektu pt.”Lepsze jutro poprzez aktywność”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Nr postępowania PCPR.272.4.2017

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 20.06.2017 r.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na usługę w zakresie wyboru Wykonawcy na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 9 wychowanków rodzin zastępczych, osób usamodzielniających się, opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze w ramach projektu pt.”Lepsze jutro poprzez aktywność”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Nr postępowania PCPR.272.4.2017

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 20.06.2017 r.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.

 

Druki do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY