ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na usługę w zakresie wyboru Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów pt.: „W dorosłość z pomysłem” dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych oraz osób usamodzielniających się, będących uczestnikami projektu pt. “Lepsze jutro poprzez aktywność” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Nr postępowania PCPR.272.3.2017

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 21.06.2017 r.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na usługę w zakresie wyboru Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów pt.: „W dorosłość z pomysłem” dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych oraz osób usamodzielniających się, będących uczestnikami projektu pt. “Lepsze jutro poprzez aktywność” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Nr postępowania PCPR.272.3.2017

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 21.06.2017 r.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.

 

Druki do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA