ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na usługę w zakresie wyboru Wykonawcy na przygotowanie, dostawę i podawanie posiłków podczas spotkania edukacyjno  –  integracyjnego, w formie pikniku rodzinnego organizowanego dla uczestników projektu pt.”Lepsze jutro poprzez aktywność”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno  – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Nr postępowania PCPR.272.8.2017

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie 19.07.2017 r.

zawiadomienie