ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na usługę w zakresie wyboru Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie siedmiodniowych, wyjazdowych warsztatów z zakresu treningu umiejętności społecznych oraz poradnictwa psychologicznego i zawodowego dla osób z
niepełnosprawnościami, będących uczestnikami projektu pt. “Lepsze jutro poprzez aktywność” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonychi przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Nr postępowania PCPR.272.7.2017

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie 1.08.2017 r.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.

Druki do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA