ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę w zakresie wyboru Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pt.”Lepsze jutro poprzez aktywność”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Nr postępowania PCPR.272.10.2017

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 20.09.2017 r.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.

Druki do pobrania:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA