ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w zakresie wyboru Wykonawcy na usługę przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla 3 wychowanków rodzin zastępczych, osób usamodzielniających się, opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze w ramach projektu pt. “Lepsze jutro poprzez aktywność”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Data umieszczenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 30.01.2018 r.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.

Zawiadomienie o wyborze oferty