ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla 13 osób z niepełnosprawnościami, będących uczestnikami projektu pt. „Lepsze jutro poprzez aktywność” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, numer postępowania PCPR.272.5.2017

Data umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 7.06.2017 r.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY