ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę w zakresie wyboru Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pt.”Lepsze jutro poprzez aktywność”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Nr postępowania PCPR.272.2.2018

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 16.02.2018 r.

Szczegółowe informacje zawarte są w załącznikach.

Do pobrania:

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty