ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie wyboru Wykonawcy na realizację usług przygotowania, dostawy i podawanie posiłków podczas spotkania edukacyjno  –  integracyjnego, oraz spotkań podsumowujących instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym realizowanych w ramach projektu pt.”Lepsze jutro poprzez aktywność”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka
z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno  – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Nr postępowania 272.4.2018

Data umieszczenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 09.05.2018r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty