ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę  zorganizowania i przeprowadzenia siedmiodniowych wyjazdowych warsztatów pt.: „W drodze ku twórczej dorosłości” dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych oraz osób które opuszczają pieczę zastępczą, będących beneficjentami projektu pn. „Lepsze jutro poprzez aktywność”, przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Nr postępowania PCPR.272.5.2018

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 13.06.2018 r.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączonych poniżej plikach:

Zawiadomienie o wyborze ofert

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia