ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę w zakresie wyboru Wykonawcy na przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla 10 osób z niepełnosprawnościami, będących uczestnikami projektu pt. „Lepsze jutro poprzez aktywność” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Nr postępowania PCPR.272.6.2018

Data umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 03.07.2018r.

Zawiadomienie o wyborze oferty