ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zasady konkurencyjności na usługę w zakresie wyboru Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu dietetyka  dla uczestników projektu pt.”Lepsze jutro poprzez aktywność”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Nr postępowania PCPR.272.7.2018

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 12.07.2018 r.

Do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia