ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania „Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz z systemem operacyjnym i programem biurowym” przeznaczonych dla uczestników projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług,  tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest zabezpieczenie potrzeb wszystkich dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, a także ich opiekunów i pracowników tych instytucji.

Data umieszczenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim – 13 sierpnia 2020 r.

Więcej informacji w załączniku poniżej:

Zawiadomienie o wyborze oferty